Oznámenie o uložení zásielky - Topoľnica

Oznámenie o uložení zásielky

0

Ohlasovňa pobytu obyvateľov Obce Topoľnica v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení  pobytu občanov SR a Registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta: Miroslav BIHARI, trvale bytom Topoľnica, rok narodenia 1984, od: Okresný súd Revúca, Ul. SNP 539/1, 050 01  Revúca, označenie zásielky: 7P/52/2019- 109 – uznesenie K9/7. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Topoľnici, adresa Topoľnica, č. d. 13, u pani Gabriely Kelecsényiovej, v termíne do 29. júna 2020 (vrátane). Po tomto termíne bude zásielka v prípade neprevzatia vrátená odosielateľovi ako neprevzatá v odbernej lehote.

Gabriela Kelecsényiová, zamestnanec ohlasovne

v Topoľnici, dňa 12.06.2020

oznámenie

Prílohy