Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č.2" - Topoľnica

Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č.2”

0

Obec Topoľnica ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“ v zmysle §5 ods. 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkou Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorá bola doručená listom zo dňa 25.09.2018 pod č. OU-GA-OSZP-2018/011011 (v prílohe), informuje občanov, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“ je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Topoľnici, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, a to po dobu 14 dní, v pracovných dňoch, okrem štvrtka.Oznámenie o strategickom dokumente spolu so strategickým dokumentom „Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“ je zverejnené na internetovej stránke obce www.topolnica.sk. Verejnosť môže svoje stanoviská k oznámeniu prekladať na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta v lehotách určených v § 6 ods.3 a 4 zákona č. 24/2006 Z.z ., t. j. do 15 dní od zverejnenia, t.j. do 12.10.2018.

Vyvesené dňa: 27.09.2018

Zoltán Szilvási, starosta obce

Informácia o oznámení

Oznámenie o strategickom dokumente – Okresný úrad Galanta OSŽP

Oznámenie o strategickom dokumente – ZaD č. 2 ÚP Topoľnica

Topoľnica ZaD 2 Text

Topoľnica ZaD 2 Vykres 1

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2A1

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2A2

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2B1

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2B2

Topoľnica ZaD 2 Vykres 3

Topoľnica ZaD 2 Vykres 4A

Topoľnica ZaD 2 Vykres 4B

Topoľnica ZaD 2 Vykres 5

Topoľnica ZaD 2 Vykres 6