Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Kajal - Zmeny a doplnky č. 1 - Topoľnica

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Kajal – Zmeny a doplnky č. 1

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obec v súlade s § 6 odsek 2 písmeno c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niktorých zákonov v z.n.p. informuje verejnosť o strategickom dokumente ” Územný plán obce Kajal – Zmeny a doplnky č. 1″

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :
1. v listinnom vyhotovení:
– OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. posch., č. dv. 35
– Obec Kajal, Obecný úrad č. 20, 925 92 Kajal
2. zverejnené na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-kajal-zmeny-doplnky-c-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom
dokumente Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba
1408/31, 924 36 Galanta, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou /§ 6 ods. 5,
6 zákona/.

v Topoľnici, dňa 17.05.2019

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce KAJAL