Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Diakovce, ZaD č. 1/2019 - Topoľnica

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Diakovce, ZaD č. 1/2019

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obce zverejňuje Oznámenie Okresného úradu v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, o strategickom dokumente – Územný plán obce Diakovce – Zmeny a doplnky č. 1/2019.

Do oznámenie je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Diakovciach počas úradných dní a úradných hodín.

v Topoľnici, dňa 14.12.2019

ÚP Diakovce

Prílohy