Oznámenie o doručovaní delegačných listín - Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Topoľnica

Oznámenie o doručovaní delegačných listín – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

0

V zmysle § 49 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Do okrskovej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

 V zmysle vyššie uvedeného odovzdanie oznámenia o delegovaní  členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie končí dňom 05. októbra 2017 o 24.00 hod. Odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do komisie je po pracovnej dobe možné u Zoltána Szilvásiho, starostu obce, adresa Topoľnica, č.d. 166, telefón: 0905/ 395 692.

V Topoľnici, dňa 05.10.2017

Gabriela Kelecsényiová, zamestnanec zodpovedný za OTZ volieb