OZNAM o začatí prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“ - Topoľnica

OZNAM o začatí prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“

0

Obec Topoľnica ako obstarávateľ  „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“ podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Topoľnica –  Zmeny a doplnky č. 2“

„Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“ je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Topoľnici a taktiež na internetovej stránke obce www.topolnica.sk

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“ pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad v Topoľnici.

Ďalšie informácie Vám poskytnú počas stránkových dní a hodín na Obecnom úrade v Topoľnici, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica.

Zverejnené dňa 19.09.2018

Zoltán Szilvási, starosta obce

Topoľnica ZaD 2 Text

Topoľnica ZaD 2 Vykres 1

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2A1

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2A2

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2B1

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2B2

Topoľnica ZaD 2 Vykres 3

Topoľnica ZaD 2 Vykres 4A

Topoľnica ZaD 2 Vykres 4B

Topoľnica ZaD 2 Vykres 5

Topoľnica ZaD 2 Vykres 6

Prílohy