Objednávka služieb - RRA Komárno - Topoľnica

Objednávka služieb – RRA Komárno

0

objednávka služieb zo dňa 16.02.2016 – Regionálna rozvojová agentúra Komárno

predmet objednávky: vypracovanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, opatrenie 7, podopatrenie 7.4 na zákazku “Rekonštrukcia Kultúrneho domu” vrátane všetkých povinných príloh

v prípade schválenia ŽoNFP aj implementácia a externý manažment projektu a ostatné služby v zmysle objednávky

celková cena s DPH: vypracovanie ŽoNFP 500,00 €

v prípade schválenia ŽoNFP celková cena s DPH: 3000,00 €

objednávka služieb – RRA Komárno

 

Prílohy