Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce - Topoľnica

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce

0

Obec Topoľnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce – pozemok na parcele C KN č. 242 o výmere 8172 m2 evidovaný na Liste vlastníctva č. 530.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, jej podmienky a Kúpna zmluva sú priložené v prílohe.

v Topoľnici, dňa 16.03.2015

Prílohy