Návrh záverečného účtu za rok 2016 a Monitorovanie programového rozpočtu za rok 2016 - Topoľnica

Návrh záverečného účtu za rok 2016 a Monitorovanie programového rozpočtu za rok 2016

0

Obec Topoľnica zverejňuje dňom 07.06.2017 Návrh záverečného účtu obce Topoľnica a rozpočtového hospodárenia za rok 2016  a Monitorovanie programového rozpočtu za rok 2016 na pripomienkovanie po dobu 15 dní. Dňom vyvesenia 07.06.2017 začína plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Topoľnici.

Predmetné dokumenty budú predložené na najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica.

v Topoľnici, dňa 07.06.2017

Záverečný účet obce Topoľnica za rok 2016

monitorovanie programového rozpočtu