Návrh VZN - poplatok na rok 2017 - Topoľnica

Návrh VZN – poplatok na rok 2017

0

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica (ďalej len “VZN”) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.

Návrh VZN je zverejnený na pripomienkovanie po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia. Občania môžu uplatniť pripomienky k VZN ešte pred jeho prerokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve. K návrhu nariadenia môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky mailom na adresu topolnica@topolnica.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Ďalšie informácie Vám poskytnú na Obecnom úrade v Topoľnici osobne počas stránkových dní, telefonicky na tel. 031/7811258 alebo mailom topolnica@topolnica.sk

Dátum zverejnenia: 26.11.2016

navrh-vzn-poplatok-na-rok-2017

Prílohy