Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj - Topoľnica

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

0

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Topoľnica o miestnom poplatku za rozvoj.

Nárh VZN je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od jeho zverejnenia.

v Topoľnici, 26.11.2019

MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ OBCE TOPOĽNICA OD ROKU 2020 – Návrh VZN