Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 1" - Topoľnica

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť “Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1”

0

Obec Topoľnica podľa § 27 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1“.

Do kompletnej dokumentácie ohľadne Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Topoľnica je možné nahliadnuť osobne u starostu obce počas stránkových dní na Obecnom úrade v Topoľnici ,adresa Topoľnica 13.

Návrh VZN je zverejnený dňom 26.10.2016 na pripomienkovanie po dobu 15 dní.

V Topoľnici, dňa 26.10.2016

navrh-vzn-zad-c-1-k-uzemnemu-planu priloha-1-vzn priloha-2-vzn priloha-3-vzn priloha-4-vzn priloha-5-vzn

 

 

Prílohy