Návrh VZN - dane na rok 2016 - Topoľnica

Návrh VZN – dane na rok 2016

0

Návrh VZN – DANE NA ROK 2016

V prílohe je pripojený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2016.

Zverejnený Návrh VZN je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia.

Prílohy