Návrh Dodatku č. 1 k VZN 3/2011 - Topoľnica

Návrh Dodatku č. 1 k VZN 3/2011

0

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR č- 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje na pripomienkovanie Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Topoľnica č. 3/2011.

Predmetné VZN č. 3/2011 určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania, ktorú hradí zákonný zástupca na jednu dennú stravnú jednotku na jedno dieťa a žiaka.

Návrhom Dodatku č. 1 k VZN sa zvyšujú v zmysle prílohy č. 2 k VZN príspevky pre všetky vekové kategórie.

Predmetný Návrh Dodatku č. 1 k VZN je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od zverejnenia.

v Topoľnici, dňa 06.03.2018

Návrh Dodatku č. 1 k VZN 3-2011

Prílohy