Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN  č. 3/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v Topoľnica - Topoľnica

Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN  č. 3/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v Topoľnica

0

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN  č. 3/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v Topoľnica.

Návrh Dodatku k VZN je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia písomne alebo  ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

v Topoľnici, dňa 03.07.2019

Dodatok č. 1-2019 k VZN 3-2011

Prílohy