Materská škola - Topoľnica

Materská škola

V obci sa nachádza Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Zloženie pedagogického zboru:
– Riaditeľka školy: Mgr. Annamária Mészáros, menovaná riadením
– Učiteľka: Bc. Barbora Vargová

Ďalší zamestnanci: Monika Csepreghyová, upratovačka

Identifikačné údaje
Názov zariadenia: Materská škola
Adresa školy: Topoľnica č. 2, 925 92 Topoľnica
Kontakt: tel. 031/781 12 54
e-mail: materskas.topolnica@gmail.com
Zriaďovateľ: Obec Topoľnica, Topoľnica č. 13, 925 92 Topoľnica
IČO : 00306231

V prílohe sú pripojené dokumenty Materskej školy: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2014/2015 a Školský poriadok Materskej školy.

Ostatné dokumenty sú zverejnené na informačnej tabuli Materskej školy alebo u Mgr. Annamárie Mészáros, riaditeľky Materskej školy.SVVV – MŠ Školský poriadok MŠ Topoľnica

Školská jedáleň: Mgr. Marcela Szilvási, vedúca Školskej jedálne a Agneša Bočkayová, kuchárka, mobil: 0918/779 456

 

 

Prílohy