Kúpna zmluva - Varga Attila a Mária Vargová - Topoľnica

Kúpna zmluva – Varga Attila a Mária Vargová

0

kúpna zmluva na pozemky novovytvorené Geometrickým plánom na: parcele C KN č. 207/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49,00 m2, a parcele C KN č. 207/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7,00 m2, obe vedené na Liste vlastníctva 970 pre: Attila Varga a manželka Mária Vargová

dátum platnosti: 27.04.2016

dátum zverejnenia: 27.04.2016

dátum účinnosti: 28.04.2016

kúpna cena za pozemok: 900,00 €

Kúpna zmluva – Varga Attila a Mária

Prílohy