Kúpna zmluva - Michaela Lehoczká a Martin Lehoczký - Topoľnica

Kúpna zmluva – Michaela Lehoczká a Martin Lehoczký

0

Kúpna zmluva na pozemok novovytvorený Geometrickým plánom na parcele číslo C KN 207/1 vodná plocha o výmere 340,00 m2  a parcele číslo C KN 253/136 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15,00 m2, List vlastníctva 970 pre: Michaela Lehoczká a Martin Lehoczký

dátum platnosti: 27.04.2016

dátum zverejnenia: 27.04.2016

dátum účinnosti: 28.04.2016

kúpna cena za pozemky spolu: 5300,00 €

Kúpna zmluva – Lehoczká Michaela a Lehoczký Martin