Kúpna zmluva - LV 239, k. ú. Topoľnica, obec Topoľnica - Topoľnica

Kúpna zmluva – LV 239, k. ú. Topoľnica, obec Topoľnica

0

Kúpna zmluva na kúpu nehnuteľností vedených na Liste vlastníctva číslo 239, k. ú. Topoľnica, Obec Topoľnica, okres Galanta, a to :rodinný dom s.č.3 na C KN parc.č.8, C KN parc.č.7/2 záhrady o výmere 183 m2, C KN parc.č.8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 842 m2 v celosti v katastrálnom území Topoľnica, obec Topoľnica, okres Galanta,  od: Veronika Polák, Kukučínova 1216/6, 929 01  Dunajská Streda

celková cena na základe Kúpnej zmluvy: 20.000,00 €

dátum platnosti:19.10.2017

dátum zverejnenia: 19.10.2017

dátum účinnosti: 20.10.2017

Kúpna zmluva

Prílohy