Kúpna zmluva - Ján Anda - Topoľnica

Kúpna zmluva – Ján Anda

0

Kúpna zmluva – Ján Anda 1

 

Kúpna zmluva na pozemok vedený na Liste vlastníctva 982 pre .ú. Topoľnica, obec Topoľnica, okres Galanta, a to: E KN parcela číslo 541/1 orná pôda o výmere 5150 m2, podiel predávajúceho 1/10, cena 206,00 €, predávajúci: Ján Anda, rodený Anda, bytom Topoľnica č. d. 96, 925 92  Topoľnica

dátum platnosti: 19.07.2017

dátum zverejnenia zmluvy: 20.07.2017

dátum účinnosti: 21.07.2017

Prílohy