Kúpna zmluva - Ján Anda - Topoľnica

Kúpna zmluva – Ján Anda

0

Kúpna zmluva – Ján Anda 2

Kúpna zmluva na pozemky vedené na Liste vlastníctva 982 pre k.ú. Topoľnica, obec Topoľnica, okres Galanta, a to: E KN parcela číslo 278 orná pôda o výmere 946 m2, E KN parcela číslo 333 lesné pozemky o výmere 36 m2, E KN parcela číslo 353/1 orná pôda o výmere 949 m2, E KN parcela číslo 353/2 orná pôda o výmere 716 m2, E KN parcela číslo 541/101 orná pôda o výmere 572 m2, podiel predávajúceho na Liste vlastníctva je 1/10, celková cena 128,76 €, predávajúci: Ján Anda, rodený Anda, bytom Topoľnica č. d. 96, 925 92  Topoľnica

dátum platnosti: 19.07.2017

dátum zverejnenia zmluvy: 20.07.2017

dátum účinnosti: 21.07.2017

Prílohy