Kúpna zmluva - Imrich Szépvölgyi a Laura Szépvölgyiová - Topoľnica

Kúpna zmluva – Imrich Szépvölgyi a Laura Szépvölgyiová

0

kúpna zmluva na pozemok novovytvorený Geometrickým plánom na parcele C KN č. 641/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, List vlastníctva 970 pre: Imrich Szépvölgyi a Laura Szépvölgyiová

dátum platnosti: 27.04.2016

dátum zverejnenia: 27.04.2016

dátum účinnosti: 28.04.2016

kúpna cena za pozemok: 120,00 €

Kúpna zmluva – Szépvölgyioví

 

Prílohy