Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 312/2014/UZ - Topoľnica