Dodatok č. 1/2016 k VZN 6/2009 - Topoľnica

Dodatok č. 1/2016 k VZN 6/2009

0

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 6/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Topoľnica.

Tento dodatok bol schválený Uznesením č. 185/OZ-2016 a nadobúda účinnosť 15.-tym dňom odo dňa vyvesenia.

VZN vyvesené dňa 28.06.2016

Dodatok 1-2016 k VZN 6-2009

Prílohy