Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1001/2019/UZ - Topoľnica