Dodatok č. 1/2018 k VZN 3/2011 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach - Topoľnica

Dodatok č. 1/2018 k VZN 3/2011 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach

0

Obec Topoľnica zverejňuje Dodatok č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v Topoľnici. Dodatok č. 1/2018 k VZN 3/2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 26.03.2018 uznesením číslo 324/OZ-2018.

Dodatok sa zverejňuje na úradnej tabuli obce Topoľnica a na webovom sídle obce Topoľnica dňom 10.04.2018.

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.05.2018.

v Topoľnici, dňa 10.04.2018

dodatok 1-2018 k VZN 3-2011

Prílohy