Dodatok č. 1/2018 k VZN 2/2009 - Topoľnica

Dodatok č. 1/2018 k VZN 2/2009

0

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zverejňuje na pripomienkovanie Návrh Dodatku č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Topoľnica č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Návrh Dodatku č. 1/2018 je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od zverejnenia písomne alebo ústne na Obecnom úrade v Topoľnici, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica.

v Topoľnici, dňa 08.03.2018

Dodatok 1-2018 k VZN 2-2009

Prílohy