Dodatok č. 1/2018 k VZN 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Topoľnica

Dodatok č. 1/2018 k VZN 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

0

Obec Topoľnica zverejňuje Dodatok č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Dodatok č. 1/2018 k VZN 2/2009 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 26.03.2018 uznesením číslo 323/OZ-2018.

Dodatok sa zverejňuje na úradnej tabuli obce Topoľnica a na webovom sídle obce Topoľnica dňom 10.04.2018.

Dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa zverejnenia.

v Topoľnici, dňa 10.04.2018

dodatok 1-2018 k VZN 2-2009

Prílohy