AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ODPADOM A ZBER PLASTOV DŇA 13.08.2019 (utorok) - Topoľnica

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ODPADOM A ZBER PLASTOV DŇA 13.08.2019 (utorok)

0

Vážení obyvatelia,

V nasledovných riadkoch by sme vám radi poskytli aktuálne informácie ohľadne odpadov.

 Zber komunálneho odpadu zo smetných kuka nádob sa v našej obci koná každý párny týždeň v piatok. Touto cestou vyzývame našich obyvateľov, aby komunálny odpad v domácnostiach dávali už len do nových smetných nádob, ktoré obdržali od Obecného úradu – modré 240 litrové. 

Dňa 13. AUGUSTA 2019 – v UTOROK – sa uskutoční zber triedeného odpadu konkrétne zber plastov z domácností a DŇA 14. AUGUSTA 2019 – v STREDU sa uskutoční zber triedeného odpadu konkrétne zber papiera z domácností. Obidva dni sa zber uskutoční už ráno od 06:00 hodiny, preto žiadame našich obyvateľov, aby vrecia s triedeným odpadom vyložili pred domy včas. 

Do  triedeného odpadu v kategórii plasty patrí: umelé PET flaše – teda plastové flaše od nápojov, ďalej plastové obaly z domácej kozmetiky a chémie s označením HDPE, PE a PP, ktoré nájdete uvedené na plastovej flaši alebo nádobe, ďalej čisté fólie s označením  LDPE a HDPE, ďalej viacvrstvové obaly z nápojov Tetra pak,  ďalej hliníkové plechovky z nápojov napríklad plechovka od coca coly alebo piva a nakoniec konzervová plechovka. Fľaše a obaly z mlieka, džúsov a plechovky z nápojov nezabudnite vypláchnuť, stlačiť a zošliapnuť.

Medzi plasty nepatrí – plastový obal znečistený olejom, farbami alebo chemikáliami  a zmesový komunálny odpad.

Do triedeného odpadu v kategórii papier patrí: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy a zošity, lepenka, kartón, obaly z papiera. Obaly z kartónu a lepenky nezabudnite vypláchnuť, stlačiť alebo zošliapnuť.

Medzi vyseparovaný papier nepatrí a do triedeného zberu teda nezbierame: mokrý, mastný a znečistený papier, voskový papier, zmesový komunálny odpad.

ĎALŠIE TERMÍNY PRE ZBER VYTRIEDENÝCH PLASTOV Z DOMÁCNOSTÍ V ROKU 2019 SÚ NASLEDOVNÉ: 10. septembra, 08. októbra, 12. novembra a 10. decembra – každý druhý utorok v mesiaci.

Ďaľšie druhy triedeného odpadu – konkrétne sklo a papier – majú možnosť naši obyvatelia vhodiť do nádob na to určených. Pri predajni potravín COOP Jednota, ďalej pri autobusovej zastávke pri firme MO-PO a nakoniec pri rodinnom dome so súpisným číslo 136, kde býva pán Fedeles Atila , sú umiestnené kontajnery na tento druh odpadu.

 Medzi sklo patrí – nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, črepy tabuľového skla a sklenené črepy. Znečistené obaly zo skla je treba vypláchnuť vodou.

Medzi vyseparované sklo nepatrí a do triedeného odpadu teda nezbierame: hliníkové plechovky z nápojov, keramika a porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, žiarovky a žiarivky, TV obrazovky, sklokeramické dosky, zmesový komunálny odpad.

Medzi papier patrí – noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy a zošity, lepenka, kartón, obaly z papiera. Obaly z kartónu a lepenky nezabudnite vypláchnuť, stlačiť alebo zošliapnuť.

Medzi vyseparovaný papier nepatrí a do triedeného zberu teda nezbierame: mokrý, mastný a znečistený papier, voskový papier, zmesový komunálny odpad.

Vážení obyvatelia, všetky ďalšie informácie ohľadne zberu odpadov a správneho triedenia odpadov získate na obecnom úrade.

LETÁK NA SEPAROVANÝ ZBER

Harmonogram zberu zložky PLAST z domácností

Harmonogram zberu zložky PAPIER zo smetiakov