AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ODPADOM - Topoľnica

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ODPADOM

0

Vážení obyvatelia,

V nasledovných riadkoch by sme vám radi poskytli informácie ohľadne odpadov.

 Zber komunálneho odpadu zo smetných kuka nádob sa v našej obci koná každý párny týždeň v piatok.

 Zajtra 14. mája sa uskutoční zber triedeného odpadu konkrétne zber plastov.

Do  triedeného odpadu v kategórii plasty patrí: umelé PET flaše – teda plastové flaše od nápojov, ďalej plastové obaly z domácej kozmetiky a chémie s označením HDPE, PE a PP, ktoré nájdete uvedené na plastovej flaši alebo nádobe, ďalej čisté fólie s označením  LDPE a HDPE, ďalej viacvrstvové obaly z nápojov Tetra pak,  ďalej hliníkové plechovky z nápojov napríklad plechovka od coca coly alebo piva a nakoniec konzervová plechovka. Fľaše a obaly z mlieka, džúsov a plechovky z nápojov nezabudnite vypláchnuť, stlačiť a zošliapnuť.

Medzi plasty nepatrí – plastový obal znečistený olejom, farbami alebo chemikáliami  a zmesový komunálny odpad.

 Ďaľšie druhy triedeného odpadu – konkrétne sklo a papier – majú možnosť naši obyvatelia vhodiť do nádob na to určených. Pri predajni potravín COOP Jednota, ďalej pri autobusovej zastávke pri firme MO-PO a nakoniec pod záhradami pri rodinnom dome so súpisným číslo 138, kde býva pán Anda Tibor , sú umiestnené kontajnery na tento druh odpadu.

 Medzi sklo patrí – nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, črepy tabuľového skla a sklenené črepy. Znečistené obaly zo skla je treba vypláchnuť vodou.

Medzi vyseparované sklo nepatrí a do triedeného odpadu teda nezbierame: hliníkové plechovky z nápojov, keramika a porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, žiarovky a žiarivky, TV obrazovky, sklokeramické dosky, zmesový komunálny odpad.

 Medzi papier patrí – noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy a zošity, lepenka, kartón, obaly z papiera. Obaly z kartónu a lepenky nezabudnite vypláchnuť, stlačiť alebo zošliapnuť.

Medzi vyseparovaný papier nepatrí a do triedeného zberu teda nezbierame: mokrý, mastný a znečistený papier, voskový papier, zmesový komunálny odpad.

 Ďalej oznamujeme našim obyvateľom, že v dňoch 17. a 18. mája sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Do veľkoobjemového odpadu môže ísť akýkoľvek odpad s výnimkou nasledovných odpadov – komunálny odpad, ktorý patrí to smetnej nádoby, vytriedený odpad v kategóriách sklo, plasty alebo papier, a ďalej sa momentálne nebude zbierať elektroodpad, stavebný odpad, zelený bioodpad, železo, pneumatiky, chemikálie, farby,oleje, eternit a lepenka. Tieto všetky uvedené zložky je zakázané priniesť do veľkoobjemového odpadu. Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční vo dvore bývalej MŠ nasledovne:

Dňa 17. mája v piatok poobede od 15. hodiny do 19. hodiny

Dňa 18. mája v sobotu ráno od 9. hodiny večer do 19. hodiny

 Vážení obyvatelia, všetky ďalšie informácie ohľadne zberu odpadov a správneho triedenia odpadov získate na obecnom úrade.