VZN 3/2016 - dane na rok 2017 - Topoľnica

VZN 3/2016 – dane na rok 2017

0

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojené schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica číslo 3/2016 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2017.

Návrh VZN bol prerokovaný a schválený na 16. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 15.12.2016 uznesením číslo 218/OZ-2016.

Nariadenie na dobúda účinnosť 01. januára 2017.

vzn-3-2016-dane-na-rok-2017

Prílohy