Voľby do orgánov samosprávy obce Topoľnica - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE - Topoľnica

Voľby do orgánov samosprávy obce Topoľnica – DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

0

Vážení obyvatelia, pod týmto príspevkom budeme zverejňovať najdôležitejšie informácie ohľadne volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Všetky ďalšie informácie ohľadne volieb nájdete na stránke http://www.minv.sk/?volby-oso2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) uvedenú informáciu zverejnia aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vyhlásenie volieb

informácia pre voliča SK

informácia pre voliča HU

v Topoľnici, dňa 16.07.2018

Prílohy